Yhdistyksen säännöt

Voimassaolon alku: 10.10.2023 2:36:32

1 S Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on FC Viikingit ry. Seuran kotipaikka on Helsingin kaupunki ja seuran virallinen kieli on suomi. Seura kuuluu jäsenenä Suomen Palloliitto ry:een, josta näissä säännöissä käytetään lyhennystä SPL.

2S Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen ensisijaisena tarkoituksena on edistää ja kehittää lasten ja nuorten jalkapalloharrastusta yhdistyksen kotipaikkakunnalla. Yhdistyksen tarkoitus on myös edistää vastuullisesti toimien urheilua ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa sekä kilpaurheilua. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

-järjestää jäsenilleen harrastus-, harjoitus- ja kilpailutoimintaa kiinnittää ehdotusten, aloitteiden ja hakemusten avulla viranomaisten ja muiden tahojen huomiota jalkapallon edellytysten parantamiseen harjoittaa julkaisutoimintaa.

-edistää liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukea kulttuurien moninaisuutta ja ympäristön kestävää kehitystä

-voi järjestää turnaus- ja ottelutapahtumia

-johtaa ja valvoo jäsentensä harrastus- ja kilpailutoimintaa

-edustaa jäsenistöään Suomessa ja ulkomailla, pitää yhteyttä Suomen Palloliitto ry:hyn sekä saman lajin koti- ja ulkomaisiin yhdistyksiin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

-hankkia varoja järjestäen tilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia majoitus-, kahvila- ja ravitsemusliikettä, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa, sekä välittäen jäsenilleen urheiluvälineitä ja -asusteita

-ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen edun hankkiminen yhdistyksen toimintaan osallisille eikä yhdistyksen toiminta saa muutoinkaan muodostua luonteeltaan pääasiassa taloudelliseksi.

Seura hankkii tarvittaessa toimintaansa varten asianomaisen luvan.

3S Yhdistyksen jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä yksityisen henkilön, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sekä SPL:n sääntöjä, määräyksiä ja päätöksiä, ja joka tavalla tai toisella on seuran tai seuran alaisen joukkueen toiminnassa mukana, joko pelaajana, toimihenkilönä, valmentajana tai alle 15-vuotiaan pelaajan huoltajana.

Seuran varsinaiset jäsenet ovat:

* Pelaajajäseniä, jotka pelaavat FC Viikingit ry:n joukkueissa ja suorittavat syyskokouksen määräämän vuosittaisen pelaajajäsenen jäsenmaksun. Aikuispelaajat suorittavat syyskokouksen määräämän vuosittaisen aikuisjäsenen jäsenmaksun.

* Huoltajajäsenet, joiden alle 1 5-vuotias lapsi pelaa FC Viikingit ry:n joukkueessa, ja jotka suorittavat syyskokouksen määräämän vuosittaisen aikuisjäsenen jäsenmaksun. Pelaajan huoltaja ei voi kuitenkaan enää olla huoltajajäsen sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää 15 vuotta.

* Toimihenkilöjäseniä, jotka toimivat vanhempainkokouksen ehdotuksesta ja seuran hallituksen hyväksyminä FC Viikingit ry:n joukkueissa joukkueenjohtajina tai taloudenhoitajina ja suorittavat syyskokouksen määräämän vuosittaisen toimihenkilöjäsenen jäsenmaksun. Toimihenkilöjäseniksi katsotaan myös hallituksen jäsenet.

Lisäksi seuralla voi olla

* Kannattajajäseniä, jotka ovat joko yksityisiä henkilöitä tai oikeustoimikelpoisia yhteisöjä, jotka ovat hyvämaineisia ja suorittavat syyskokouksen määräämän vuosittaisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole seuran kokouksessa läsnäolo-, puhe- tai äänioikeutta.

Seuran jäsenistä pidetään hallituksen hyväksymää luetteloa, jossa nimen lisäksi mainitaan kotipaikka ja yhteystiedot. Uudet jäsenmäärittelyt astuvat voimaan heti, kun säännöt on rekisteröity. Henkilöt, jotka ovat yhdistyksen jäseniä sääntöuudistuksen hetkellä, säilyttävät jäsenyytensä.

4S Yhdistyksen jäsenen eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti joko toiminnanjohtajalle, hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan toimintakauden loppuun asti.

5S Jäsenen eronneeksi katsominen

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt kaksi kuukautta aiemmin erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

6S Yhdistyksen jäsenen erottaminen

Jäseneksi ottamiseen ja jäsenyydestä erottamiseen vaaditaan hallituksen kokouksen enemmistöpäätös.

Seuran hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta, toimii tahallisesti vastoin yhdistyksen sääntöjä ja ohjeita, on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä taikka toimii törkeästi vastoin urheilun eettisiä periaatteita. Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty jäsenelle kirjatussa kirjeessä jäsenrekisterin mukaiseen osoitteeseen.

Jäsenelle on varattava tilaisuus selvityksen antamiseen ennen erottamispäätöksen tekemistä, paitsi jos erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa WADA:n ja Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä. Dopingrikkomukset ja seuran jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Urheilun eettisiä periaatteita. Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena lajiliiton määräämä rangaistus sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään, kuitenkin enintään kahden vuoden toimintakielto. Seuran hallitus päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä.

Kansallinen lajiliitto, tai sen asemesta, tai sen lisäksi Kansainvälinen lajiliitto voi päättää seuran jäsenelle dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista kurinpitotoimista edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä, säännöissä ja sääntöjä alemman asteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

7S Jäsenmaksun suuruus

Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä kannettavien jäsenmaksujen ja kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain. Yhdistyksen joukkueissa pelaavilta jäseniltä peritään lisäksi toimintamaksu, jonka suuruus päätetään yhdistyksen syyskokouksessa. Hallitus voi myöntää jäsenille maksuaikataulun muutoksen toimintamaksuista kirjallisen hakemuksen perusteella sairauden, opiskelun, työttömyyden tai muun vastaavan painavan syyn johdosta.

8S Seuran varsinaiset kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään 31.5. mennessä ja syyskokous 30.11. mennessä. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta

-seuran virallisella verkkosivulla, tai

-sanomalehti-ilmoituksella Vuosaaressa ilmestyvässä ilmaisjakelulehdessä, tai

- sähköpostitse jäsenrekisterissä oleville jäsenille

Kevätkokouksen asiat:

1 . Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle

-puheenjohtaja

-sihteeri kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

-ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnäolevat jäsenet ja erikseen vielä äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan/tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8. Päätetään kokous

Syyskokouksen asiat:

1 . Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle

-puheenjohtaja

-sihteeri kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

-ääntenlaskijat

3.Todetaan läsnäolevat jäsenet sekä erikseen äänioikeutetut jäsenet

4.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5.Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

6.Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

7.Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

8.Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja kahden vuoden välein

9.Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle

10.Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia

11 . Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13. Päätetään kokous

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 10 päivää ennen kokousta.

9S Seuran hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa ja yhdistystä edustaa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallituksen jäsenet valitaan pääsääntöisesti yhdistyksen jäsenistöstä. Yksi hallituksen jäsen voi olla ns. ulkopuolinen eli joka ei valintahetkellä ole yhdistyksen jäsen. Valituksi tulemisen jälkeen hänen on viipymättä ilmoitettava halukkuutensa olla yhdistyksen jäsen ja hyväksymisen jälkeen maksettava syyskokouksen määrittelemä jäsenmaksu.

Seuran hallituksen muodostavat syyskokouksen valitsema puheenjohtaja sekä kolmesta kahdeksaan (3-8) varsinaista jäsentä. Lisäksi hallituksella voi olla enintään kaksi (2) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja nimeää sihteerin sekä muut erikseen nimettävät toimihenkilöt. Hallitus voi lisäksi nimetä seuralle toimihenkilöitä joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta. Yhdistyksessä voi toimia hallituksen alaisuudessa toimikuntia.

Puheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Myös hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenet eivät voi kaikki olla samassa syyskokouksessa erovuorossa. Erovuorossa oleva hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsen voidaan valita uudelleen. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten peräkkäisten toimikausien määrä on kuitenkin enintään kaksi (2). Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenten toimikausi alkaa yhdistyksen tilikauden mukaisesti 1. marraskuuta.

Jos hallituksen jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran jäsenistö hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimintakaudeksi toisen, mikäli hallituksen kokoonpano ei täytä vaadittua minimijäsenmäärää. Hallituksen kokoonpanoa voidaan myös täydentää, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi, ilman kokousta järjestämällä erillinen äänestystilaisuus yhdistyksen tiloissa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai, hänen estyneenä ollessaan, varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla. Hallituksen kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Vaaleissa tasatulos ratkaistaan arvalla.

Nämä säännöt tulevat voimaan, kun ne on rekisteröity.

10S Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asioita lain ja näiden sääntöjen sekä yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti. Hallituksen tehtävänä tarkemmin on muun muassa:

-toteuttaa yhdistyksen kokousten päätökset

-johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa

-vastata yhdistyksen taloudenhoidosta sekä tilinpidosta

-valita hallitukselle sihteeri sekä mahdolliset johto- ja työryhmät

-valita ja erottaa yhdistyksen toiminnanjohtaja

-valita ja erottaa yhdistyksen mahdollinen rahastonhoitaja ja kirjanpitäjä sekä muut yhdistyksen toimihenkilöt (esim. sihteeri,) sekä määrätä talousarvion puitteissa heidän palkkansa, palkkionsa ja muut korvaukset

-valmistella yhdistyksen kokoukselle näiden sääntöjen edellyttämät tai muuten yhdistyksen kokoukselle käsiteltäväksi tulevat asiat

-laatia yhdistyksen vuosikertomus ja tilinpäätös

-laatia toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintakautta varten

-pitää yhdistyksen jäsenluetteloa ja huolehtia viranomaisille tehtävistä ilmoituksista hyväksyä ja erottaa jäsenet hoitaa yhdistyksen tiedotusta ja kontakteja muihin kansallisiin ja kansainvälisiin järjestöihin

-vastata yhdistyksen yhteistyösopimuksista ryhtyä muihin toimenpiteisiin, mitä yhdistyksen etu vaatii

11S Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai toiminnanjohtaja, kaksi yhdessä. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

12S Tili- ja toimintakausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi vaihtuu 1. marraskuuta.

13S Asioista päättäminen yhdistyksen kokouksissa

Äänivaltaisia ovat yhdistyksen kokouksissa jäsenmaksunsa suorittaneet 15 vuotta täyttäneet pelaajajäsenet, alle 15-vuotiaiden pelaajien huoltajajäsenet (yhden pelaajan perusteella vain yksi huoltaja voi olla jäsen) sekä 18 vuotta täyttäneet toimihenkilöjäsenet. Kullakin jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. Mikäli jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan viimeistään kaksi päivää ennen yhdistyksen kokousta, ei jäsenellä ole äänioikeutta kokouksissa.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa. Vaalit toimitetaan vaadittaessa suljetuin lipuin.

Alle 18-vuotiaiden pelaajajäsenten huoltajilla, jotka eivät itse ole seuran jäseniä, on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa.

145 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tehdään yhdistyksen kokouksessa. Tullakseen voimaan on päätöksen saatava läsnäolevien äänioikeutettujen kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistön kannatus. Kokouskutsussa on mainittava erikseen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkamisesta tehty päätös vahvistetaan toisessa vähintään kuukautta myöhemmin pidettävässä kokouksessa, tällöin yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aihe.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamista päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Yhdistyksen purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.


Mustalahdentie 10 

00960 Helsinki

2. krs (summeri) 


P. 0400 317 230

fcviikingit@fcviikingit.com

www.fcviikingit.fi